Psychologické poradenství, diagnostika a koučink

Mgr. Helena Vrzalová

psycholog, kouč a lektor

Vzdělání

Personalista (62-007-N), Orange Academy s.r.o.
Krizová intervence tváří v tvář, Remedium Praha
Integrativní kouč, ŠMR s.r.o. Ostrava
Dopravní psycholog, FF UK Praha
Lektor prevence rizikového chování, UO Brno
Základní krizová intervence, Remedium Praha
Magisterské studium jednooborové psychologie, FF UP Olomouc

Další krátkodobé kurzy – práce s emocemi, kariérové poradenství, práce s kartami v psychoterapii, projektivní diagnostické metody, atd.

Moje praxe

privátní psycholog – poradenství, diagnostika a koučink
vojenský psycholog – 8letá praxe
lektor/vzdělavatel ve vojenském prostředí – prevence rizikového chování, psychologická tématika

Moje práce s klientem je založena na

podpoře v náročných životních situacích, jejímž základem je rozhovor i techniky mírnící strádání klienta
důvěrném vztahu, ke kterému mne zavazuje mimo jiné i Etický kodex
snaze využít klientův potenciál ke změně – naplnění a životní spokojenosti
vlastní zkušenosti – vycházející z dosavadní praxe, z absolvovaných vzdělávacích výcviků

Služby PDK

Psychologické poradenství

Poradenství je odborná a specializovaná činnost zaměřená na poskytnutí podpory lidem v nesnázích krátkodobého i dlouhodobého charakteru. Klade si za cíl překonání, zvládnutí psychických potíží člověka nebo jeho rozvoj směřující k životní spokojenosti.

Krizová intervence

Krizová intervence je odborný a specifický způsob práce s klientem, který se ocitl v situaci, kterou vnímá a prožívá jako nepříznivou, ohrožující a naléhavou k řešení. Kroky krizové intervence umožňují okamžitě a efektivně pracovat se silnými emocemi, které klient aktuálně prožívá. Krizová intervence pomáhá zpřehlednit klientovo prožívání, zastavit ohrožující tendence v jeho chování. Cílem krizové intervence je klienta doprovodit a podpořit obnovu jeho sil ke zvládnutí životní situace.

Psychologická diagnostika

Psychologická diagnostika patří mezi psychologické disciplíny a jejím úkolem je zjišťování a měření úrovně vlastností, stavů a dalších osobnostních charakteristik. Využívá se psychodiagnostických metod, kterými jsou psychologické testy a dotazníky, přístrojové metody, analýza výtvorů, pozorování a rozhovor. V oblasti psychologické diagnostiky nabízím psychologickou diagnostiku v rámci výběru zaměstnanců pro malé firmy a dopravně psychologické vyšetření řidičů.

Koučink

Motto: „Vše, co člověk k životu potřebuje, nosí v sobě, jen to objevit.“
Často stačí zastavit se, všimnout si toho, co se mi vlastně děje a jak to potřebuji a chci v životě mít. Čím více si to uvědomujeme, tím silnější je naše vůle ke změně, tím silnější je naše odhodlání vydat se novou cestu, k svému cíli, spokojenosti a naplnění.

Koučink je prostorem pro změnu, jak v osobním, tak profesním životě. V rámci koučování si člověk urovná myšlenky, definuje jasný cíl, zamyslí se nad realitou a možnostmi dosažení svého cíle a vydává se krok za krokem po cestě ke své spokojenosti, radosti, úspěchu.

Výsledkem koučování je vhled a uvědomění, důvěra ve vlastní schopnosti, posílení vnitřní motivace, pociťovaná síla při rozhodování a volbě, vlastní aktivita a odpovědnost.

Kariérové poradenství, kariérový koučink

Kariérovým poradenství/koučinkem rozumíme pomoc klientům v rozhodování při volbě budoucího povolání nebo profese, která bude odpovídat jejich zájmům, schopnostem a situaci, ve které se nacházejí. Kariérové poradenství/koučink mohou využít žáci 9. tříd ZŠ, kteří stojí na prahu své budoucí kariéry, středoškoláci, kteří zvažují další vzdělání, ale i lidé, kteří uvažují o změně profese z jakýchkoliv pohnutek.

Lektorská činnost

Nabízím lektorskou činnost v oblasti prevence rizikového chování a v rámci povinného školení řidičů.

Služby DPV

Dopravně psychologické vyšetření (DPV) řidičů

Dopravně psychologické vyšetření (DPV) řidičů

Dopravně psychologické vyšetření řidičů je posouzení psychické způsobilosti řidiče k řízení motorových vozidel pomocí metod psychologické diagnostiky na základě platné legislativy - Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky č. 277/2004 Sb., o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve znění pozdějších předpisů.

Dopravně psychologickému vyšetření jsou povinni podrobovat se řidiči z povolání

a) držitel řidičského oprávnění pro skupinu C1+E, C nebo C+E, pokud řídí nákladní automobil o největší povolené hmotnosti převyšující 7 500 kg
b) držitel řidičského oprávnění pro skupinu D1+E, D nebo D+E, pokud řídí motorové vozidlo zařazené do některé z těchto skupin vozidel.

Dopravně psychologickému vyšetření je držitel uvedených řidičských oprávnění povinen se podrobit před zahájením výkonu činnosti, a dalšímu dopravně psychologickému vyšetření nejdříve šest měsíců před dovršením 50 let a nejpozději v den dovršení 50 let a dále pak každých pět let.

Dopravně psychologickému vyšetření je povinna se podrobit osoba, která žádá o vrácení řidičského oprávnění, které pozbyla v důsledku

a) dosažení celkového počtu 12 bodů v bodovém hodnocení řidičů,
b) soudem uloženého trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel,
c) správním orgánem uloženého správního trestu zákazu činnosti spočívajícího v zákazu řízení motorových vozidel, byl-li tento správní trest uložen na dobu nejméně 6 měsíců, nebo
d) podmíněného odložení podání návrhu na potrestání nebo podmíněného zastavení trestního stíhání, v průběhu jehož zkušební doby se zavázala zdržet se řízení motorových vozidel.

Osoba podrobující se dopravně psychologickému vyšetření podle § 87a odst. 3 (vybodovaní, zákaz řízení) předloží psychologovi provádějícímu vyšetření posudek o zdravotní způsobilosti, který není starší než 30 dní.

Struktura dopravně psychologického vyšetření:

 • seznámení s průběhem vyšetření,
 • intelektový test,
 • výkonové testy,
 • paměťový test,
 • vyšetření přístrojovou technikou,
 • osobnostní dotazníky,
 • rozhovor.

Písemnou zprávu o výsledku DPV obdrží žadatel do vlastních rukou na závěr vyšetření. Platnost posudku je 30 dní od jeho vydání k zahájení činnosti či jednání s úřady. Délka DPV se pohybuje v rozsahu 3 – 5 hodin.

K dopravně psychologickému vyšetření si přineste:

 • potvrzení o zdravotní způsobilosti, které nesmí být starší 30 dní a telefonní kontakt na vašeho praktického lékaře (zakládá se do dokumentace),
 • občanský průkaz, k ověření totožnosti,
 • řidičský průkaz, pokud vám nebyl zadržen,
 • výpis z evidenční karty řidiče, který vám vydá odbor dopravně správních agend příslušného úřadu (zakládá se do dokumentace),
 • v případě potřeby dioptrické brýle.

K vyšetření se dostavte odpočatí a v dobré zdravotní kondici.

Kontakt

Privátní psycholog

Mgr. Helena Vrzalová
Prostějovská 437
751 01 Tovačov
IČ: 03300951

Kontakt

mobil: 606 262 909
email: helenav@email.cz
www.helenavrzalova.cz

Provozovna – Psychologické poradenství, diagnostika a koučink

Zdravotní středisko Tovačov
Široká 175
751 01 Tovačov

Je mi líto, ale služby nejsou hrazené zdravotními pojišťovnami!

Akreditované pracoviště pro provádění dopravně psychologického vyšetření

Hasičská zbrojnice Tovačov
Náměstí 12
751 01 Tovačov

Adresa provozovny je shodná s adresou Městského úřadu, vchod do hasičské zbrojnice je z části obce Podvalí (silnice 434, směr Přerov).

DPV si hradí žadatel sám proti vydanému dokladu na závěr vyšetření. U řidičů z povolání žadateli náklady proplatí zaměstnavatel na základě doloženého dokladu o úhradě.

© 2018, www.helenavrzalova.cz